Logo

Projekční, revizní a inženýrské služby

Projekce:

 • vytápění

  Teplovodní vytápění je realizováno převážně otopnými tělesy, podlahovými registry, plošným podlahovým vytápěním. Pro projekt vytápění jsou nejprve vypočteny tepelné ztráty jednotlivých místností. Dále je proveden návrh otopného systému, rozmístění a druh otopných těles, konvektorů, podlahových smyček. Obojí je provedeno již při zadání v úzké součinnosti s objednatelem podle zásady: Projekt zpracuji, aby ve Všem odpovídal Vaší představě. Poradím Vám, jak bych danou záležitost řešil, pokud bych byl majitelem, ale respektuji Vaše přání, pokud neporušíme platné předpisy a logiku věcí.

  Dále následuje návrh rozložení rozvodů, výpočet jejich hydrauliky a zaregulování soustavy.

  Pro každé konkrétní otopné těleso (registr, podlahovou smyčku) je vypočteno přednastavení průtoku, které nastaví topenářská firma na ventilu pod termohlavicí. Systém je projektován tak, aby termostatické ventily nevykazovaly hlučnost.

  Pokud je zdrojem tepla plynový kotel, může být (a obvykle bývá) součástí projektové dokumentace vytápění také plynoinstalace.

  Zdrojem tepla mohou být (kromě nejběžnějších - plynových kotlů) rovněž klasické kotle na tuhá paliva, zplyňovací kotle na dřevo, automatické kotle, krbové vložky s výměníkem, kotle na ELTO, elektrokotle, tepelná čerpadla.

  Pro rozsáhlé otopné soustavy jsou dále řešeny paty větví, páteřní rozvody a kotelny nebo výměníkové stanice. Výpočet hydrauliky systému je dokladován v plném rozsahu v tištěné podobě.

 • výpočty tepelných ztrát

  Výpočty tepelných ztrát jsou prováděny po jednotlivých místnostech se zahrnutím vlivu přestupu tepla mezi místnostmi vytápěnými na jinou teplotu nebo nevytápěnými místnostmi. U nevytápěných je vypočítána teplota té konkrétní místnosti tak, jak ji vytopí místnosti sousedící. Ve výpočtech je zahrnut prostup tepla zdmi, okny, podlahami, stropy, větráním, vliv světových stran. Veškeré výpočty jsou dokladovány v plném rozsahu v tištěné podobě včetně výpočtu spotřeby zvoleného paliva pro vytápění a ohřev TV.

  Pozn.: „Topenářský“ výpočet tepelných ztrát podle kubatury místnosti nebo podle délky okna nedává moc uspokojivé výsledky u dnešních moderních zateplených staveb. Přestože jsou tělesa osazena termoventily, projeví se nerovnoměrnost ve vytápění jednotlivých místností.

 • plynoinstalace

  Předmětem projektu plynoinstalace jsou rozvody zemního plynu v objektu k jednotlivým spotřebičům. Tyto jsou v objektech navrženy variabilně v oceli nebo mědi. Plynové spotřebiče – typy a umístění - jsou navrženy v součinnosti s objednatelem s respektováním platných předpisů. V případě plynových kotlů doporučím při konzultaci vhodný typ pro konkrétní instalaci a další alternativy, možnost výběru má vždy objednatel.

  Pokud jsou součástí rozvodů plynu venkovní rozvody v zemi, nutno zajistit před zpracováním projektu informace o ostatních podzemních a nadzemních sítích v blízkosti projektované trasy.

  Projekt plynoinstalace může být proveden samostatně (bez projektu vytápění), zde se pak jedná o plynoinstalaci od plynovodní přípojky, vyvedené na hranici pozemku nebo na fasádě domu po jednotlivé spotřebiče (kotle, sporáky, ohřívače, topidla). Taktéž může být proveden jako společný s projektem vytápění.

 • tepelných čerpadel

  Pokud je zdrojem tepla tepelné čerpadlo, je nutno vypočíst a určit větší množství tepelně technických parametrů. Možné jsou způsoby získávání tepla se země pomocí plošného kolektoru, vrtů nebo získávání tepla se vzduchu, které je v současné době nejběžnější. Vhodný způsob a konkrétní typy zařízení jsou vždy podrobně projednány se zákazníkem.

 • solárních systémů

  Zde se jedná o projekci velkých solárních celků, vyžadujících sofistikované řízení a správné nakládání s nevyužitelnými přebytky tepla tak, aby nedocházelo k poškozování kolektorových polí a kapaliny vlivem vysokých teplot při tzv. stagnaci. Referenční projektovanou stavbou je solární systém 10x7 + 2x5 solárních polí na střechách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 • termoregulace

  Projektová dokumentace Termoregulace – osazení těles termostatickými ventily – zahrnuje výpočet hydrauliky otopné soustavy a přednastavení termostatických ventilů tak, jak je popsáno v oddíle o vytápění. Rozdíl je v tom, že se neprojektuje nová soustava, ale zadává se stávající trubní systém (včetně dimenzí potrubí) a stávající otopná tělesa. Otopná soustava se dle potřeby osazuje dalšími komponenty pro hydraulické vyrovnání.

 • plynovodních a vodovodních přípojek

  Plynovodní přípojka je úsek od hlavního řadu ve správě plynárenské společnosti na hranici pozemku, kde je přípojka vyvedena a ukončena HUP (hlavním uzávěrem plynu) nebo do místa HUP, určeného po dohodě s plynárenskou společností.

  Vodovodní přípojka je úsek od hlavního řádu ve správě vodárenské společnosti po vodoměr v objektu nebo vodoměrnou šachtu, zde je dále pak zakreslen přívod od vodoměrné šachty do objektu.

  Součástí projektové dokumentace jsou informace o ostatních podzemních a nadzemních sítích v blízkosti projektované trasy a řešení případných kolizních styků.

 • plynových kotelen

  Kategorie plynových kotelen se rozlišují podle výkonu. Nejzákladnějším rozlišením je použití kotlů do 50 KW a celkového výkonu do 100 KW. Zde se vlastně pak nejedná o kotelnu, ale o místnost s plynovými kotli. Toto uspořádání má pro uživatele spoustu výhod. Zařízení nemusí obsluhovat osoba s oprávněním, nemusí zde být veden provozní deník, revizní knihy kotlů a plynovodu, roční odborné prohlídky. Kotelny vyšších výkonů jsou děleny do 3 kategorií a jsou řešeny individuálně dle požadavku objednatele, obvykle se jedná o větší počet topných okruhů.

 • předávacích stanic

  V případě, že je zdrojem tepla horkovod nebo teplovod, projektují se pro jednotlivá odběrní místa předávací stanice. Tyto se pak (vyjma bytových) konstruují „na míru“ pro danou aplikaci, aby nebyly zbytečně navyšovány investiční náklady. Tak, jako se zbytečně nepředimenzovává kotelna, taktéž se postupuje i v případě návrhu předávací stanice.

 • sálavého a teplovzdušného vytápění průmyslových objektů

  Teplovzdušné vytápění je (mimo jiné) vhodné v prostorách průmyslových objektů, kde je zapotřebí rychle zatopit a po skončení práce zase už není potřeba vytápět, případně pouze temperovat. K tomuto účelu je možno použít plynové nebo teplovodní ohřívače vzduchu nebo sálavé vytápění, zvláště u nezateplených prostor. Je možné použití tmavých plynových infrazářičů (nejlépe nízkoteplotních s recirkulací spalin), ve vhodných případech též světlé infrazářiče. Také lze použít pro vytápění sálavé teplovodní panely. Zde nelze jednoznačně doporučit, který způsob je nejvhodnější, je třeba posuzovat z mnoha hledisek na konkrétní situaci.

Další obory činnosti:

 • revize plynových zařízení

  Revize plynového zařízení na zemní plyn – bez omezení výkonu.

  Předmětem plynorevize je zjištění stavu odběrního plynového zařízení od styčného místa, uvedeného v záznamu o revizi, ověření bezpečnosti provozu, kontroly předepsaného vybavení a dokumentace, zjištění závad, vystavení zprávy o revizi.

  Revize plynového zařízení se provádí 1 x za 3 roky, v meziobdobí se provádí ročně kontrola tohoto plynového zařízení s provedením zápisu. (viz. vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb.)

  Pozn.: Plynorevize není totéž, co servis, zapojení, oprava, vyčištění a seřízení plynového spotřebiče. Tuto činnost dělají servisní mechanici s oprávněním pro práce na plynovém zařízení a oprávněním výrobce konkrétního spotřebiče. Pokud potřebujete takovouto službu, najděte dokumentaci výrobce ke konkrétnímu spotřebiči a zde je seznam servisních organizací. Seznam servisů mají výrobci spotřebičů na svých webech.

 • odborné prohlídky kotelen

  Možno provést samostatně, nebo i společně s plynorevizí nebo s kontrolou plynového zařízení. Tyto odborné prohlídky se musejí provádět 1 x ročně u všech kotelen dle této vyhlášky (tedy u kotelen na veškerá paliva). Bližší informace o rozsahu odborné prohlídky jsou uvedeny v citované vyhlášce.

 • provozní dokumentace kotelen

  Pro provozování kotelen je zapotřebí dokladovat všechny předepsané revize, kontroly a měření, provozní deník aj.

  V nabídce je zpracování

  • revizních knih,
  • provozního řádu,
  • výkresové dokumentace stávajícího zařízení
 • průkazy energetické náročnosti budov

  Dokument „Průkaz energetické náročnosti budovy“ hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují. Součástí hodnocení jsou energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. Splněním požadavků na spotřeby jmenovaných energií je dokládáno k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

 • kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie dle vyhl. 194/2013

  Kontroly jsou prováděny na základě požadavku §6a zákona 406 /2000 Sb. Těmto kontrolám podléhají všechny kotle od 20 do 300 kW bez rozdílu druhu paliva. Kontrola se týká jak kotle, tak potrubních rozvodů a stavu jejich izolace. Součástí kontroly je měření účinnosti a vyhodnocení tepelných ztrát v rozvodech tepla. Oprávnění k provádění kontrol vydává ministerstvo průmyslu a obchodu.

  Povinnost nechat provést kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie se vztahuje na všechny podnikatelské subjekty, vlastníky nebo společenství vlastníků jednotek. Tato povinnost se netýká rodinných domů, bytů a staveb pro rodinnou rekreaci, pokud nejsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

 • kontroly kotlů na tuhá paliva dle zákona 201/2012 Sb.

  Kontroly kotlů dle zákona 201/2012 Sb. je nutno jedenkrát za dva roky provádět u všech kotlů na tuhá paliva, zapojených do systému ústředního vytápění. Provádíme kontrolu pro všechny typy kotlů VIADRUS a ŽDB, kotle neznámých nebo zaniklých výrobců, kotle individuálně dovezené ze zahraničí včetně přestaveb na automaty. Součástí kontroly je, v případě že kotel nesplňuje min. 3. emisní třídu, poradenství, jak nejlépe v daném objektu využít kotlíkovou dotaci pro vyřešení stavu.

 • zpracování kompletní žádosti ke „kotlíkové dotaci“

  Služba je nabízena formou komplexního zpracování žádosti přímo u zákazníka. Nejprve je provedena potřebná fotodokumentace likvidovaného kotle na tuhá paliva. Po té je, spolu se zákazníkem, vybrána nejvhodnější varianta vytápění, realizovatelná v rámci „kotlíkové dotace“. Dále se provede vypsání žádosti a souvisejících dokumentů, jejich vytištění vč. fotodokumentace. Součástí služby je rovněž nadepsaná obálka pro zaslání poštou nebo osobní předání na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Klient má, kromě podpisu, jedinou povinnost, doložit do této obálky kopii dokladu o vedení běžného účtu u některé z tuzemských bank. (Kopie nemusí být ověřená, možno zhotovit na místě při sestavování žádosti.)